Vysílání Českého rozhlasu do zahraničí 
13-4-2021, 17:11 UTC
Projekty
 Autor:

Členství České republiky v Evropské unii
Před 5 lety – 1. května 2004 – vstoupila Česká republika spolu s dalšími 9 státy do Evropské unie. Naplnil se tak jeden z hlavních cílů polistopadové politiky známý pod heslem “Zpátky do Evropy”.
Přístupová jednání začala již v roce 1998. V rámci závazků plynoucích z členství v EU byla nutná řada legislativních změn, a to ve všech oblastech. Po ukončení vyjednávání o přístupových podmínkách se 13. - 14. června 2003 konalo referendum o vstupu ČR do EU, pro bylo 77% občanů.
21. prosince 2007 se stala Česká republika součástí Schengenského prostoru, což umožňuje jejím obyvatelům volný pohyb po většině států Evropské unie. Česká republika je druhou nově přijatou členskou zemí, která předsedá Radě Evropské unie, a to 1.ledna – 30. června 2009.
Více informací o členství České republiky v Evropské unii naleznete na www.euroskop.cz


Související články
 19.5.2020 Zprávy
 18.5.2020 Zprávy
 14.5.2020 Zprávy
 10.5.2020 Zprávy
Všechny související články

Evropská unie v datech
27 členských států
496 milionů obyvatel - cca 7,5 % světové populace
rozloha 4,314 mil. km2
České předsednictví v Radě EU
1. leden – 30. červen 2009
Motto: „Evropa bez bariér“
V prvním pololetí 2009 stojí Česká republika u kormidla Evropské unie. Předsednictví v Radě Evropské unie je pro relativně novou členskou zemi EU velkou výzvou. Musí se koordinovat a moderovat stovky zasedání. Předsedající země zastupuje také Radu EU vůči Evropskému parlamentu, Evropské komisi a nejrůznějším institucím mimo Evropskou unii.
Česku byl tento úkol svěřen poprvé, a to v časech ne právě poklidných: v červnu se konají volby do Evropského parlamentu, končí funkční období Evropské komise a osud reformní Lisabonské smlouvy je nadále nejistý. Bude se tedy připravovat směřování unie na příští léta právě v době, kdy bude Praha řídit osud Evropy.
Hlavním mottem českého předsednictví je „Evropa bez bariér“. Praha hodlá usilovat především o konkurenceschopné trhy a energetickou bezpečnost, chce stanovit těžiště v zahraniční a bezpečnostní politice a vystupovat jako prostředník při jednáních o budoucím rozpočtu EU.
Jak se bude unie během českého předsednictví vyvíjet? Čeho lze dosáhnout pro občany Evropy? Veškeré důležité informace k předsednictví České republiky najdete zde na stránkách Radia Praha.


Důležité odkazy
Oficiální stránky České republiky jako předsedající země EU: www.eu2009.cz
Hlavní informační portál o EU: www.euroskop.cz
Stránky místopředseda vlády pro evropské záležitost: www.vlada.cz/cs/eu/
Institut pro evropskou politiku (Praha): www.europeum.org
Ústav mezinárodních vztahů (Praha): www.iir.cz


Významné milníky v historii Evropské unie
1950: 9.květen - tzv. Schumanova deklarace, v součastnosti oslavován jako Den Evropy.
1951: Podepsána Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, zakládajícími státy EU se stávají Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemí.
1957: Podepsání Římské smlouvy a vznik Evropského hospodářského společenství (EHS), jehož hlavní myšlenkou je zajistit volný pohyb osob, zboží a služeb přes hranice.
1968: 1.července byla založena Celní unie.
1973: První rozšíření. Novými členskými státy se stala Velká Británie, Irsko a Dánsko (Grónsko vstoupilo do EU až v roce 1985).
1981: Druhé rozšíření - Řecko.
1986: Třetí rozšíření - Portugalsko, Španělsko; Podepsán Jednotný evropský akt, který provedl změny nezbytné k dobudování vnitřního trhu.
1992: Maastrichtská smlouva (Smlouva o Evropské unii) - výrazná reforma zakládajících smluv, zejména v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a justičních záležitostí.
1995: Rozšíření o Rakousko, Švédsko, Finsko.
1997: Podepsána tzv. Amsterodamská smlouva, která změnila a doplnila Smlouvu o EU a Smlouvu o ES.
2000: Evropskou radou byla přijata tzv. Niceská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Římské smlouvy.
2004: Dosud největší rozšíření EU o Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Českou republiku, Maďarsko a Kypr.
2007: Rozšíření o Rumunsko a Bulharsko.
Související články

 2.12.2019 Zprávy
 14.10.2019 Zprávy
 10.10.2019 Ekonomika
 9.10.2019 Zprávy
 9.10.2019 Zprávy
 27.3.2019 Zprávy
 26.10.2017 Zprávy
 4.1.2017 Zprávy
 12.12.2016 Zprávy
Všechny související článkySymbol českého předsednictví v EU

Logo českého předsednictví v sobě odráží jak motto „Evropa bez bariér“, tak motto Evropské unie „Jednota v rozmanitosti.“ Vznikat začalo již v červenci roku 2007 podle návrhu grafika Tomáše Pakosty.


Symboly Evropské unieHlavní instituce Evropské unie

Rada EU (dříve označována jako Rada ministrů) je vedle Evropské komise a Evropského parlamentu jedním z hlavních orgánů v evropském rozhodovacím procesu. Společně s Evropským parlamentem schvaluje právní předpisy EU a další rozhodnutí...
Úkolem Evropské komise je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které předkládá Evropskému parlamentu a Radě ...
Evropský parlament je volen občany Evropské unie, aby zastupoval jejich zájmy ...